UNDERVISNINGEN

Undervisningen omfatter teoretiske fag, udvikling af kunstneriske og håndværksmæssige evner og færdigheder, metodik og praktik. Der udstedes et afgangsbevis efter en vurdering af studieforløbet.

TEORI (under bearbejdelse / lign. indhold)

Første år
Det første år arbejdes der med det erkendelsesmæssige grundlag for Rudolf Steiner pædagogikken. For at få en solid forståelse af antroposofien og en forståelse af, hvordan man i det hele taget erkender, arbejdes med “Grundtræk af en erkendelsesteori”, sanselæren og menneskebilledet som beskrevet I Rudolf Steiners ‘Teosofi’. og som en optakt: ‘Barnets opdragelse set ud fra Åndsvidenskaben synspunkt’. En overskrift for året kunne være: Jeg. Udgangspunktet er individets skoling, skærpelse af iagttagelsesevnen og tænkningen samt en mangfoldighed af kunstneriske udfoldelsesmuligheder.

Andet år
Mennesket ses I sammenhæng med Verden som sådan. Tekstgrundlaget er “Frihedens filosofi” og “Videnskaben om det skjulte”. Desuden arbejdes der med livsaldre og planetkvaliteter samt billeder af samfundets indretning og kultur (den sociale tregrening). På baggrund af udvalgte pædagogiske foredrag af Rudolf Steiner gennemarbejdes Steinerskolens læreplan for under- og overskole. For at opøve kunstneriske færdigheder får de kunstneriske og håndværksmæssige fag en særlig vægt.

Tredie år
Det centrale emne er barnet og den unges udvikling. Der arbejdes med “Almen menneskekundskab som grundlag for pædagogikken”, en antroposofisk udviklingspsykologi, hvor menneskets motoriske, fysiske, sjælelige og åndelige konstitution belyses. Dette suppleres med “Det metodisk-didaktiske”, “Seminarsamtaler” og “Menneskeerkendelse og undervisningens udformning”, samt en række udvalgte metodiske emner til konkretisering af studiet. Hertil kommer lærerens egne personlige udviklingsmuligheder.

KUNST OG HÅNDVÆRK

Der lægges stor vægt på de kunstneriske fag, for at den studerende gennem disse kan omsætte og fordybe det teoretiske stof og udvikle skabende evner. Der undervises i eurytmi, sprogformning, dramatik og fortællekunst samt i maling, plasticering, geometri, musik og sang. Håndværksfagene har på linie med de kunstneriske fag sine egne lektioner, men plejes også i håndværks- og metodikforløb på en Rudolf Steinerskole.


METODIK

Gennem konkrete undervisningseksempler arbejdes der med Rudolf Steinerskolens metoder, opbygning af timen, dagen, ugen og året samt med det enkelte fags metodik og de bagved liggende begrundelser.

NB: Udførligere beskrivelse på 11 sider kan tilsendes med posten.

www Steinerseminariet 4